مطالبه ائمه جماعات نسبت به توقف تبلیغ کالای خارجی ...

بیشتر بخوانید

نهی ازمنکر ائمه جماعات نسبت به عملکرد شهرداری وارشاد ...

بیشتر بخوانید

نهی از منکر ستاد امر به معروف خطاب به شهرداری و ارشاد ...

بیشتر بخوانید

نهی از منکر شدید ائمه جماعات خطاب به شهردار ...

بیشتر بخوانید

اعتراض ائمه جماعات به عملکرد شهرداری مشهد ...

بیشتر بخوانید

امر به معروف نماینده خبرگان به شهردار ومسؤلین ذی ربط ...

بیشتر بخوانید

پیگیری نهضت امر به معروف اقتصاد مقاومتی از طریق خبرگان ...

بیشتر بخوانید

اعتراض مردم و مسؤلین به بخشی از عملکرد شهرداری ...

بیشتر بخوانید

اعتراض ائمه جماعات به عملکرد شهرداری مشهد ...

بیشتر بخوانید

نهضت امربه معروف اقتصادمقاومتی/توقف تبلیغ کالای خارجی ...

بیشتر بخوانید