میله‌های پیشرفت
گرافیک ۸۰%
اچ‌تی‌ام‌ال ۹۰%
سی‌اس‌اس ۹۵%
وردپرس ۷۵%
کاربرد ۹۸%

ارتقاع دلخواه

گرافیک ۸۰%
اچ‌تی‌ام‌ال ۹۰%
سی‌اس‌اس ۹۵%
وردپرس ۷۵%
کاربرد ۹۸%
گرافیک ۸۰%
اچ‌تی‌ام‌ال ۹۰%
سی‌اس‌اس ۹۵%
وردپرس ۷۵%
کاربرد ۹۸%

میله های راه راه

گرافیک ۸۰%
اچ‌تی‌ام‌ال ۹۰%
سی‌اس‌اس ۹۵%
وردپرس ۷۵%
کاربرد ۹۸%
گرافیک ۸۰%
اچ‌تی‌ام‌ال ۹۰%
سی‌اس‌اس ۹۵%
وردپرس ۷۵%
کاربرد ۹۸%